Regulamin Poradni JEstem 

 1. W Poradni JEstem (Poradnia) przyjmowane są osoby (Klient), które respektują niniejszy regulamin i wyrażają zgodę na kontakt z Pracownikami Poradni (Pracownik). 

 1. Każdy z Pracowników ma wyszczególniony w opisie swój zakres kwalifikacji i kompetencji. 

 1. Terapia, o której mowa na stronie Poradni, nie jest psychoterapią. Terapia jest pracą nad poprawą dobrostanu Klienta zgodnie z kompetencjami Pracownika. Zawiera w sobie psychoedukację i poradnictwo interdyscyplinarne. 

 1. Wszelkie informacje, w tym sposób rezerwacji spotkań on-line, rodzaj usług, cennik oraz inne niezbędne informacje potrzebne Klientowi zamierzającemu skorzystać z usług świadczonych przez Poradnię znajdują się na stronie internetowej: https://poradniajestem.pl/ 

 1. Z pomocy mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, wymagana jest obecność lub zgoda opiekuna prawnego. Osoby niepełnoletnie przyjmowane są po konsultacji Pracownika z rodzicami/opiekunami prawnymi. Pomoc osobom niepełnoletnim odbywa się po uzyskaniu zgody od rodzica/opiekuna prawnego. 

 1. Częstotliwość spotkań ustalana jest pomiędzy Klientem a Pracownikiem. Pracownika i Klienta obowiązują zasady określone w niniejszym regulaminie. 

 2. Spotkania z Pracownikami są odpłatne zgodnie z cennikiem Poradni, który jest podany na stronie internetowej Poradni. Poradnia zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz modyfikowania zakresu usług. 

 3. W przypadku indywidualnie zamówionego przez Klienta spotkania on-line – jego realizacja nastąpi w terminie uzgodnionym przez strony lub w terminie ustalonym w kalendarzu elektronicznym na stronie internetowej Poradni. System rezerwacji on-line jest zorganizowany za pośrednictwem systemu o nazwie Bookero. Po umówieniu spotkania Klient otrzymuje automatyczne potwierdzenie spotkania na maila (wraz z linkiem do spotkania), zaś 24 godz. przed ustalonym spotkaniem Klient, który dokonał rezerwacji on-line otrzymuje przypomnienie wiadomością sms na numer telefonu, który podał w momencie rezerwacji spotkania.

 4. Klient może skorzystać z różnych form płatności za zamówione spotkanie. Szczegóły otrzyma w automatycznym mailu potwierdzającym. W przypadku braku odnotowania płatności do godz. 22.00 w dniu poprzedzającym spotkanie rezerwacja może zostać automatycznie anulowana.

 5. Umówioną wcześniej sesję Klient może odwołać automatycznie lub mailowo nie ponosząc jej kosztu, najpóźniej 24h przed ustalonym terminem. Klient ponosi koszt umówionego spotkania, na które nie zgłosił się i nie odwołał w wyznaczonym terminie. 

 6. W przypadku gdy Pracownik nie odwoła spotkania i nie zgłosi się na nie Klientowi przysługuje, w ramach rekompensaty, jedna nieodpłatna sesja.

 7. Spotkanie trwa 50 lub 90 minut w zależności od rodzaju spotkania. Spotkania odbywają się wyłącznie w formie on-line za pośrednictwem usługi Google-Meet. Jeżeli Klient spóźni się na spotkanie to nie zostanie ono przedłużone.

 8. Przy spotkaniach on-line, Pracownik oczekuje na kontakt ze strony Klienta punktualnie w wyznaczonym terminie. W przypadku problemów technicznych z połączeniem może zostać zmieniony sposób komunikacji na telefoniczny pod warunkiem zgody obu stron. 

 9. Klient nie może nagrywać/utrwalać wizyty, w całości ani jej części oraz publikować/udostępniać w żadnej formie jakichkolwiek materiałów dotyczących spotkania. 

 10. Pracownik może odmówić świadczenia usług osobom, które zgłaszają żądania niemożliwe do zrealizowania lub szkodliwe dla siebie i/lub otoczenia. Dotyczy to również sytuacji, kiedy Pracownik uznaje, że nie może rzetelnie świadczyć usług na rzecz danego Klienta (powody mogą mieć charakter osobisty lub zawodowy). Pracownik kieruje wówczas Klienta do innego specjalisty.  

 11. Zgodnie z etyką zawodu i w trosce o wysoką jakość świadczonych usług, Pracownik poddaje swoją pracę regularnym interwizjom lub superwizjom. 

 12. Pracownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji pochodzących z terapii, a także samego faktu korzystania przez Klienta z terapii wobec osób trzecich. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia Klienta lub osób trzecich, albo sytuacje określone prawem. Współpracując z innymi specjalistami leczącymi Klienta, np. psychiatrą, Pracownik udostępnia tylko niezbędne informacje, za wiedzą Klienta. 

 13. Zaświadczenia o korzystaniu z usług Poradni są odpłatnie wydawane na życzenie Klientów. Pracownik ma prawo sprawdzić zgodność podawanych danych osobowych z dowodem tożsamości Klienta. 

 14. Polityka prywatności dotycząca sposobu przechowywania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej Poradni: https://poradniajestem.pl/polityka-prywatnosci 

 15. Korzystając z systemu rezerwacji na stronie Poradni Klient akceptuje, że autoryzacja i przetwarzanie danych osobowych odbywają się za pośrednictwem: Poradnia JEstem, Google-Meet, Bookero.

 16. Sprawy reklamacji lub administrowania danymi osobowymi można kierować na adres: poradnia@poradniajestem.pl